0

Kwota: 0.00


Brak produktów w koszyku.

Regulamin Serwisu

Ogólne:

Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), dalej zwany „Regulaminem”.

Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://passivehousesystems.pl/prowadzony jest przez PASSIVE HOUSE SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. ul. Wielopole 6/6, kod pocztowy 80-556; NIP: 5842783235; REGON: 5842783235; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000780808; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: biuro@passivehousesystems.pl; telefon: +48 500 646 654.

Niniejszy Regulamin określa:

– rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym https://passivehousesystems.pl/, zwany dalej „Serwisem”;

– warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;

– tryb postępowania reklamacyjnego;

Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.

Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą” lub „Administratorem”.

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

Definicje:

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

– Administrator; Usługodawca; – PASSIVE HOUSE SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wielopole 6/6, kod pocztowy 80-556; NIP: 5842783235; REGON: 5842783235; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000780808; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: biuro@passivehousesystems.pl; telefon: +48 500 646 654.

– Dostęp do treści – usługa świadczona droga elektroniczną umożliwiająca dostęp do opublikowanych treści Serwisu, w tym obrazów i zdjęć produktów oferowanych przez Administratora.

– Formularz Kontaktowy – podstrona Serwisu, której prawidłowe uzupełnienie przez Usługobiorcę umożliwia nawiązanie kontaktu z Usługodawcą;

 – Regulamin – niniejszy dokument;

– Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi;

– Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

– Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.

 

Rodzaj i zakres usług:

Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123),) zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206; z późn. zmian.).

Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:

korzystania z Formularza Kontaktowego

udostępnienie drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu – „Dostęp do treści”,

Formularz Kontaktowy:

Korzystanie z Usługi polegającej na użyciu Formularza Kontaktowego ma swój początek z momentem wprowadzenia pierwszych danych do okna tekstowego, umożliwiającego kontakt z Usługodawcą.

Formularz Kontaktowy zawiera 3 rubryki:

Rubryki służące identyfikacji Usługobiorcy, wymagające podania następujących danych: 

– imienia i nazwiska;

– adresu korespondencji elektronicznej; 

– numeru telefonu.

Rubrykę, w której Usługobiorca wpisuje treść wiadomości do Usługodawcy;

Wypełnienie rubryk „Imię i Nazwisko”, „Adres e-mail” oraz „Numer Telefonu” jest konieczne, aby móc skorzystać z Formularza Kontaktowego.

Usługodawca nie odpowiada za przypadki braku dostępności do Formularza Kontaktowego zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Płatności, Realizacja, Dostawy:

Za Twój towar lub usługę Klient może zapłacić na wiele sposobów – za pomocą przelewu bankowego, karty płatniczej, czy też SMS-a.

Wysyłka zamówienia do Klienta następuje w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jeśli produkt nie występuje na stanie w magazynie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Dostawy zamówień odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, która ma 48h na dostarczenie zamówienia.

Dostęp do treści:

Korzystanie z Usługi polegającej na dostępu do opublikowanych treści Serwisu, w tym obrazów i zdjęć produktów oferowanych przez Administratora ma swój początek z momentem wizyty przez Usługobiorcę podstrony Serwisu na której zawarta jest określona treść.

Dostęp do treści nie jest uzależniony od spełnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Usługobiorcy dokonania rejestracji w Serwisie.

Usługa Dostęp do treści świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Usługa Dostęp do treści ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia przez Usługobiorcę podstrony Serwisu na której zawarta jest treść.

Usługodawca nie odpowiada za przypadki braku dostępności do treści zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Postępowanie reklamacyjne:

Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.

Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Usługobiorca lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.

Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@passivehousesystems.pl.

W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:

– Imię i nazwisko;

– Adres e-mail;

– Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;

W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – np. obrazu ze zrzutem ekranu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

Odpowiedzialność:

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała w skutek niezapewnienia Usługobiorcom Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, na skutek okoliczności za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności wynikające z działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów systemowych oraz ingerencji osób trzecich.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała na skutek czasowej niedostępności Serwisu, wynikającej z przeprowadzania zmian i modernizacji Serwisu.

Bezpieczeństwo:

W Passive House Systems rozumiemy, że martwisz się o bezpieczeństwo i prywatność swoich transakcji online i bardzo poważnie to traktujemy. Nasza strona Passivehousesystems.pl jest w pełni zgodna z wymaganiami określonymi w standardach Payment Card Industry Data Security Standards w wersji 2.0 (PCI DSS 2.0). Nie przechowujemy poufnych danych dotyczących płatności, gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą witryną.

Secure Sockets Layer lub „SSL” to technologia bezpieczeństwa używana przez Passivehousesystems.ie do szyfrowania łącza między serwerem internetowym a przeglądarką. Wszystkie dane przesyłane między naszym serwerem internetowym a Twoją przeglądarką pozostają całkowicie prywatne i bezpieczne. Na przykład, używając protokołu SSL, twój komputer i nasz zgadzają się na transponowanie wszystkiego, co wysyłamy, do skryptu: 00 AD C6 6B E8 CD F5 DD 85 4D 7D 4C F2 70 47 07 85

Prawa własności intelektualnej:

Administrator legitymuje się tytułem prawnym do Serwisu. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie (w szczególności publikacje, obrazy oraz zdjęcia) o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.

Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma w szczególności prawa do:

– tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;

– rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;

– udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;

– uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;

– nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;

– utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.

Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmian.).

Postanowienia końcowe:

Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego na stronie Serwisu.

W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, Administrator powiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu po przez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.

Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawartych między Usługobiorcą a Administratorem, przed dniem wejścia w życie zmian, pod warunkiem, że Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.

Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.

Niniejszy Regulamin jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, z późn. zmian.) i korzysta z pełnej ochrony prawnej.

Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: https://passivehousesystems.pl/polityka-prywatnosci/

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.04.2019

Polityka Prywatności

 Postanowienia ogólne, klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu jest PASSIVE HOUSE SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wielopole 6/6, kod pocztowy 80-556; NIP: 5842783235; REGON: 5842783235; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000780808; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: biuro@passivehousesystems.pl; telefon: +48 500 646 654.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z  Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego dokumentu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu, dostępnego pod adresem: 

https://passivehousesystems.pl/polityka-prywatnosci/ Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu obsługi zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem udostępnionego Formularza Kontaktowego – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi drogą elektroniczną przy wykorzystaniu udostępnianego przez Serwis elektronicznego formularza kontaktowego.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W oparciu o dane osobowe użytkownika, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Odbiorcami danych osobowych użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. dostawcy usług związanych z technologią (wsparcie naszych stron internetowych). Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w ust. 5. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe: przetwarzane wyłączenie w sposób zgodny z prawem; uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe; dokładne i aktualne; nie przechowywane dłużej niż to konieczne; bezpiecznie przechowywane. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych należy uważnie zapoznać się obowiązującym regulaminem oraz polityką prywatności. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. 

Cel i zakres zbierania danych:

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu zapewnienia Usługobiorcom możliwości skorzystania z Formularza Kontaktowego. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: Adres korespondencji elektronicznej; Imię; Nazwisko; Numer telefonu; Nadto, gdy użytkownik Serwisu kontaktuje się z Administratorem lub gdy to Administrator kontaktuje się z użytkownikiem odnośnie działalności lub usług świadczonych przez Administratora, Administrator może zbierać podane przez użytkownika dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres korespondencji elektronicznej) w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub gdy użytkownik kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Administrator przetwarza dane osobowe także w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Usługodawcę.

Informacje w formularzach:

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu z Administratorem. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych:

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora.

Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, przez Administratora. Użytkownik ma prawo do: Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych; Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane osobowe oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; Uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące; Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; Wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację; Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Użytkownik, który chce otrzymać informację o swoich danych osobowych lub kopię tych danych powinien skontaktować się z Administratorem. Dane Administratora wskazane są na początku niniejszego dokumentu w §1 ust. 1. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia informacji o sobie. Jeżeli użytkownik uważa, że Administrator posiada niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje o użytkowniku powinien skontaktować się z Administratorem celem ich poprawienia. Użytkownik ma także prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Użytkownik ma nadto prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach: gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Użytkownik, którego dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdują się dane kontaktowe organu nadzorczego.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
Strona internetowa: https://uodo.gov.pl/

Udostępnianie danych:

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Informacje o plikach Cookies:

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Usługobiorcy gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: 
https://www.google.com/ads/preferences/

Logi Serwera:

Informacje o niektórych zachowaniach Usługobiorców podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Usługobiorcy, Informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami Cookies:

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies Użytkownik powinien wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami.

Postanowienia końcowe:

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 29.04.2019 r. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności z ważnych powodów, w szczególności w przypadku: rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności Serwisu, wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu usług; konieczności dokonania zmian Polityki Prywatności o charakterze technicznym nie wpływającym na treść praw i obowiązków użytkowników, w szczególności usunięcia pomyłek, błędów oraz literówek i konieczności dostosowania Polityki Prywatności do obowiązującego prawa. 

polityka prywatności

Skontaktuj się z Nami!